Dodając dziennik zajęć przedszkola zyskujemy możliwość dokumentowania przebiegu nauczania.

W artykule znajdują się odpowiedzi na pytania:

  • Jak stworzyć nowy dziennik?

  • Jak zamieszczać dodatkowe informacje o dzieciach?

  • Jak uzupełniać dziennik?

  • Wydruk i podgląd dziennika.

Dodawanie nowego dziennika

Aby utworzyć nowy dziennik należy kliknąć zakładkę Dzisiaj, a następnie Dzienniki > Dodaj.

Kolejno wypełniamy nazwę, rok szkolny oraz daty obowiązywania dziennika. Wskazujemy grupę przedszkolną, której dotyczy.

Następnie wybieramy kadrę pracowników, którzy mają mieć dostęp do dziennika - rozróżnioną na dyrektora i jednego lub wielu nauczycieli.

Ostatni krok to wybór modułów, które mają być dostępne w aplikacji dla dziennika.

Zaznaczając wybrany moduł zyskamy następujące funkcje:

  • Moduł Wycieczki

Planowanie i dokumentowanie wycieczek dla danej grupy przedszkolnej.

  • Moduł Współpraca z rodzicami

Planowanie i dokumentowanie współpracy z rodzicami, np. spotkań z wychowawcami grup, przedstawień itp.

  • Moduł Kontrola dziennika

Planowanie i dokumentowanie przebiegu kontroli dziennika.

  • Moduł Podstawa programowa

Możliwość wskazywania zakresu realizacji podstawy programowej podczas planowania dziennej pracy w grupie przedszkolnej.

  • Moduł Godziny pracy

Planowanie zapisu pracy dziennej z dokładnością do godzin trwania zajęć.

Po wyborze odpowiednich w zależności od potrzeb modułów należy dokonać zapisu dziennika.

Wprowadzenie dodatkowych informacji o dzieciach

Jeżeli chcemy zamieścić dodatkowe informacje o dzieciach wykraczające poza te standardowo zamieszczone w dzienniku, np. czy dziecko posiada orzeczenie lub inne konieczne dla placówki, możemy tego dokonać poprzez indywidualną konfigurację profilu dziecka.

Aplikacja umożliwia stworzenie konkretnej sekcji z polami widocznymi w profilu dziecka oraz wybór czy wpisane tam dane mają być widoczne w dzienniku. Po uzupełnieniu tych danych widoczne będą one w wydruku dziennika:

Prowadzenie dziennika

Wpis na bieżący dzień można wprowadzić z zakładki startowej, czyli Podsumowanie poprzez + Dodaj wpis lub używając zakładki Dzienny zapis pracy, gdzie dodatkowo można planować zajęcia na inne dni.

Aby utworzyć zapis pracy dziennej należy wprowadzić datę, treść i opcjonalnie godziny pracy i realizację podstawy programowej. Potwierdzamy poprzez Zapisz.

Ważne! Jeżeli zajęcia w danym dniu prowadzone są przez różnych nauczycieli, a zapisy pracy dziennej ma być udokumentowany przez każdego z nich - każda osoba musi dodać nowy wpis na ten dzień.

W celu wprowadzenia i planowania tematów zajęć należy użyć przycisku Zmień temat dnia (dla bieżącego dnia) lub Edytuj tematy zajęć (dla wszystkich dni miesiąca).

Tygodniowy rozkład zajęć służy do planowania zajęć występujących w grupie przedszkolnej.

Po wprowadzeniu zajęć otrzymujemy tygodniowy rozkład zajęć.

Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia ramowego planu dnia danej grupy.

Zakładka Dzieci

Zakładka służy do zapisu zakresu dat, w których dziecko było ewidencjonowane w danym dzienniku grupy. Z założenia są to daty dołączenia do placówki lub do grupy przypisanej do dziennika. Jeżeli dziecko od początku prowadzenia dziennika było do niego przypisane - są to daty obowiązywania dziennika.

Data do to pole, które uzupełnia się automatycznie w przypadku zmiany grupy przez dziecko lub jego archiwizacji i stanowi datę opuszczenia grupy lub placówki. Pole to można edytować również ręcznie.

Wydruk i podgląd dziennika

Istnieje możliwość podglądu historii wprowadzanych zmian w dzienniku pod przyciskiem Historia zmian oraz możliwość wydruku pod przyciskiem Wydrukuj dziennik, gdzie utworzony zostanie plik z wszystkimi danymi wprowadzonymi do dziennika, danymi dzieci z grupy, ich uczestnictwie w zajęciach i inne.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?