Dodając dziennik zajęć przedszkola zyskujemy możliwość dokumentowania i rejestrowania przebiegu nauczania.

W artykule znajdują się odpowiedzi na pytania:

  • Jak stworzyć nowy dziennik?

  • Jak zamieszczać dodatkowe informacje o dzieciach?

  • Jak uzupełniać dziennik?

  • Wydruk i podgląd dziennika.

Dodawanie nowego dziennika

Aby utworzyć nowy dziennik należy kliknąć zakładkę 'Dzisiaj', a następnie Dzienniki > Operację > Nowy dziennik zajęć

Kolejno wypełniamy nazwę, rok szkolny oraz daty obowiązywania dziennika. Wskazujemy grupę przedszkolną, której dziennik dotyczy.

W tym miejscu możemy także skorzystać z opcji integracji z wydawnictwami.

Następnie wybieramy kadrę pracowników, którzy mają mieć dostęp do dziennika - rozróżnioną na dyrektora i jednego lub wielu nauczycieli.

Ostatni krok to wybór modułów, które mają być dostępne w aplikacji dla dziennika. W tym miejscu można również zaznaczyć opcję podglądu dziennika rodzicom (w ograniczonej wersji).

Zaznaczając wybrany moduł zyskamy następujące funkcje:

  • Moduł 'Wycieczki'

Planowanie i dokumentowanie wycieczek dla danej grupy przedszkolnej.

  • Moduł 'Współpraca z rodzicami'

Planowanie i dokumentowanie współpracy z rodzicami, np. spotkań z wychowawcami grup, przedstawień itp.

  • Moduł 'Kontrola dziennika'

Planowanie i dokumentowanie przebiegu kontroli dziennika.

  • Moduł 'Podstawa programowa'

Możliwość wskazywania zakresu realizacji podstawy programowej podczas planowania dziennej pracy w grupie przedszkolnej.

  • Moduł 'Godziny pracy'

Planowanie zapisu pracy dziennej z dokładnością do godzin trwania zajęć.

Po wyborze odpowiednich, w zależności od potrzeb, modułów należy dokonać zapisu dziennika.

Zakładka 'Dzieci'

Zakładka służy do zapisu zakresu dat, w których dziecko było ewidencjonowane w danym dzienniku grupy. Z założenia są to daty dołączenia do placówki lub do grupy przypisanej do dziennika. Jeżeli dziecko od początku prowadzenia dziennika było do niego przypisane - są to daty obowiązywania dziennika.

Data do to pole, które uzupełnia się automatycznie w przypadku zmiany grupy przez dziecko lub jego archiwizacji i stanowi datę opuszczenia grupy lub placówki. Pole to można edytować również ręcznie.

Wprowadzenie dodatkowych informacji o dzieciach

Jeżeli chcemy zamieścić dodatkowe informacje o dzieciach wykraczające poza te standardowo zamieszczone w dzienniku, np. czy dziecko posiada orzeczenie lub inne konieczne dla placówki, możemy tego dokonać poprzez indywidualną konfigurację profilu dziecka.

Aplikacja umożliwia stworzenie konkretnej sekcji z polami widocznymi w profilu dziecka oraz wybór czy wpisane tam dane mają być widoczne w dzienniku. Po uzupełnieniu tych danych widoczne będą one w wydruku dziennika:

Prowadzenie dziennika

Wpis na bieżący dzień można wprowadzić z zakładki startowej, czyli 'Podsumowanie' poprzez '+ Dodaj wpis' lub używając zakładki 'Dzienny zapis pracy', gdzie dodatkowo można planować zajęcia na inne dni.

Aby utworzyć zapis pracy dziennej należy wprowadzić datę, treść i opcjonalnie godziny pracy i realizację podstawy programowej, a następnie potwierdzamy wprowadzone dane poprzez kliknięcie 'Zapisz'.

Ważne! Jeżeli zajęcia w danym dniu prowadzone są przez różnych nauczycieli, a zapisy pracy dziennej ma być udokumentowany przez każdego z nich - każda osoba musi dodać nowy wpis na ten dzień.

Jeżeli korzystamy z rozkładów dostępnych w aplikacji, należy wybrać interesujący nas temat, a dany wpis zostanie uzupełniony automatycznie, wraz z tematem zajęć na ten dzień. Wpis można dowolnie edytować.

Podstawa programowa również zostanie automatycznie zaznaczona.

W celu wprowadzenia i planowania tematów zajęć należy użyć przycisku 'Zmień temat dnia' (dla bieżącego dnia) lub 'Edytuj tematy zajęć' (dla wszystkich dni miesiąca).

Tygodniowy rozkład zajęć służy do planowania zajęć występujących w grupie przedszkolnej.

Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia ramowego planu dnia danej grupy.

Wydruk i podgląd dziennika

Istnieje możliwość podglądu historii wprowadzanych zmian w dzienniku pod przyciskiem 'Historia zmian' oraz możliwość wydruku pod przyciskiem 'Wydrukuj dziennik', gdzie utworzony zostanie plik z wszystkimi danymi wprowadzonymi do dziennika, danymi dzieci z grupy, ich uczestnictwie w zajęciach i inne.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?