Oprócz tradycyjnych zajęć dydaktycznych, placówka może prowadzić zajęcia dodatkowe.

Aby wprowadzić nowe zajęcia w aplikacji INSO, należy przejść do zakładki Dzisiaj > Zajęcia dodatkowe. Następnie wybrać Dodaj +.

Należy uzupełnić podstawowe informacje:

  • Nazwę,

  • Sposób rozliczania zajęć,

  • Sposób pobierania płatności,

  • Koszt zajęć dodatkowych,

  • Sposób zliczania nieobecności,

  • Sposób rozliczania nieobecności na zajęciach - jeżeli chcemy, aby nieobecność dziecka na zajęciach zmniejszała kwotę rozliczenia.

Zajęcia dodatkowe można skonfigurować na dwa sposoby:

  • jeżeli tworzone zajęcia rozliczane są stałą kwotą za cały miesiąc, nie tworzymy harmonogramu zajęć oraz osobnych list obecności

  • jeżeli tworzone zajęcia rozliczane są w zależności od obecności dzieci na zajęciach, tworzymy harmonogram zajęć i osobne listy obecności

Kolejno, zarówno dla pierwszego i drugiego sposobu, wskazujemy dla kogo dostępne mają być zajęcia dodatkowe. Na liście wyświetlą się grupy stworzone dla naszej placówki.

Z listy pracowników wskazujemy tych, którzy mają mieć dostęp do zajęć dodatkowych.

Ostatni krok to wprowadzenie terminu odbywania się zajęć - z listy wybieramy dzień tygodnia oraz godzinę. Można wskazać jeden lub więcej dni tygodnia odbywania się zajęć dodatkowych.

Ważne!

Jeżeli wcześniej wybraliśmy konfigurację pozwalającą na tworzenie harmonogramu i osobnych list obecności, wprowadzone dane utworzą harmonogram zajęć.

W ostatnim kroku zatwierdzamy dane przez Zapisz zajęcia.

Jak przypisać zajęcia dodatkowe dzieciom?

Po utworzeniu zajęć przypisujemy dzieci, które mają w nich uczestniczyć. Aby dokonać zapisu zmieniamy status na T.

Jeżeli podczas konfiguracji wybraliśmy opcje Stwórz osobne listy obecności na zajęciach dodatkowo zobaczymy harmonogram zajęć.

Aby przejść do listy obecności należy wybrać właściwe zajęcia z harmonogramu, a następnie odpowiednio oznaczyć obecność dla każdego dziecka.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?